Cenník ...

Cennik
Mesačná celodenná starostlivosť o dieťa :
/Školné je plne hradené príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva rodičovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa/
280,00 EUR
Mesačná poldenná starostlivosť o dieťa: 178,00 EUR
Adaptácia : pracovné dni 3,00 EUR/hod.
   
Stravné: stravné je v rámci školného(raňajky, desiata,obed,olovrant)

 

Školné je splatné najneskôr do 1.dňa nasledujúceho  kalendárneho mesiaca na účet:

SK 59 5600 0000 0027 4977 2001.

Stravné je splatné posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca na účet:

SK 59 5600 0000 0027 4977 2001.

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená